Koszty windykacji ponosi dłużnik

Koszty windykacji ponosi dłużnik
03
08

Rozważając zasadność dochodzenia swoich należności, warto sobie uzmysłowić, że koszty postępowania windykacyjnego ponosi nieuczciwy kontrahent. Toteż współpraca z firmą windykacyjną wcale nie oznacza ponoszenia strat finansowych. Jako przedsiębiorca powinieneś znać możliwości, jakie prawo daje wierzycielom.

Za straty poniesione na drodze procesu windykacyjnego przedsiębiorca ma prawo obciążyć dłużnika. Wszelkie koszty windykacji powinien pokryć nieuczciwy kontrahent, a wówczas wierzyciel odzyskuje dług bez poniesienia strat finansowych. Bywa, że przedsiębiorcy zupełnie rezygnują z wszelkich prób windykacji należności, obawiając się, że koszty postępowania przewyższą odzyskany dług. Jednak należy pamiętać, że prawo w Polsce daje wierzycielom możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacyjnymi i wyjaśnia, w jaki sposób odzyskać dług wraz z poniesionymi wydatkami.

Po pierwsze, jeżeli wierzyciel terminowo wykonał usługę, dopełniając warunków określonych w ramach umowy, faktury czy rachunku, może powołać się na zapisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z tą ustawą, wierzyciel ma prawo egzekwować od dłużnika zapłatę w wysokości 40 €, tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Jest to opłata zryczałtowana – doliczana do długu, w związku z tym przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania kosztów windykacji mieszczących się w tej kwocie. Bowiem ta suma przysługuje z tytułu opóźnienia w zapłacie. Powyższa kwota przysługuje wierzycielowi w sytuacji, gdy obie strony transakcji – wierzyciel i dłużnik – są przedsiębiorcami, zaś dług powstał w wyniku wykonywania przez nich działalności gospodarczej, czyli dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Ponadto transakcję zawarto po 28 kwietnia 2013 r.

Po drugie, jeśli koszty postępowania windykacyjnego przekraczają kwotę 40 €, przedsiębiorca również ma prawo otrzymać rekompensatę. Jednak w tej sytuacji ma obowiązek udokumentowania wysokości poniesionych wydatków.

W związku z powyższym przedsiębiorcy nie opłaca się rezygnować z dochodzenia roszczeń. Taka decyzja przyniesie wyłącznie straty dla portfela firmy. Warto więc skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej oraz obowiązujących przepisów prawnych.    

Udostępnij